Coaching ja sellest saadav kasu

Coaching

supervisioonis ja coachingus kasutatavad abivahendid: konstellatsiooninukud ja metafoorkaardid

on tõhus meetod isikliku ja ametialase arengu saavutamiseks ning oma võimekuse parimaks kasutamiseks. See on kindla eesmärgi saavutamisele suunatud protsess, mis põhineb usalduslikul suhtel coachi ja kliendi vahel. Coaching võib olla individuaalne või meeskonnale suunatud ning seda saab rakendada erinevates valdkondades. 

Coach on eriväljaõppega spetsialist, kelle haridus, kogemused, tase vastavad ESCÜICFEMCC või sarnase ühenduse poolt määratud (rahvusvahelistele) standarditele.

Coachingu peamiseks eesmärgiks on aidata inimestel saavutada oma sihte elus. Töös kasutatakse erinevaid meetodeid ja tehnikaid, et aidata klientidel enda sisemisi ressursse leida ja arengukohti mõista. Coachingu käigus keskendutakse sageli klientide väärtustele, tugevustele ja arenguvajadustele. 

Coaching võib olla suunatud ka oskuste või harjumuste kujundamisele, aidates läbi selle tõsta elukvaliteeti. 

Coaching võib aidata inimestel saada selgust, mida nad tegelikult tahavad oma elus saavutada ja kuidas selleni jõuda. Coach aitab klientidel oma eesmärke ja prioriteete selgemalt määratleda.

Coaching võib toimuda nii ühekordse kohtumise kui ka pikema protsessina – see sõltub kliendi vajadustest. 

Tihti kasutatakse olenevalt kliendi vajadusest coachingut ka supervisiooni ühe osana.

Kui soovite saavutada paremaid tulemusi oma elus ja karjääris, võib coaching olla just see, mida otsite.

Individuaalne coaching

on üksühele töö kliendiga, mida teeb eriväljaõppega spetsialist – coach.  Kohtumised toimuvad kokkulepitud ajal ja kohas ning kestavad tavaliselt 1-1,5 tundi. Mõnikord on saab klient loodetud kasu juba ühe seansiga, aga võib kuluda ka rohkem aega. Kogu tööprotsess on konfidentsiaalne.

Töö käigus aitab coach teil oma eesmärke määratleda ja neid kokkulepitud kava alusel järkjärgult saavutada, olgu see siis isiklikus või tööalases elus. 

Coaching võib aidata teil arendada oma oskusi ja saavutada tööalaselt rohkem, aga saavutada ka oma isiklikke eesmärke ja täita unistusi. Mõistate paremini, kes te olete ja mida soovite saavutada ning saate luua plaani, kuidas jõuda oma eesmärkideni.

Coaching sobib igale inimesele, kes soovid teha iseendaga tööd ning luua muudatusi iseendas ja enda ümber. 

on tõhus viis aidata meeskonnal oma võimekust rakendada ning saavutada oma ühiseid eesmärke. Meeskonna coaching on protsess, kus coach aitab tiimi koostöö tõhustamisel, muudatuste juhtimisel kui ka meeskonna kultuuri kujundamisel. Läbi selle suudab meeskond tõhusamalt oma eesmärke täita, paraneb meeskonnaliikmete teadlikkus enesest ja oma kohast ning ülesannetest antud tööüksuses.

Meeskonna coaching on protsess  ja võib hõlmata erinevaid meetodeid ja tegevusi, näiteks individuaalsed nõustamissessioonid, meeskonna koolitus, meeskonnatöö ülesanded ja teised tegevused.

Tavalisemad teemad meeskonnacoachingus  on seotud info liikumisega , rollide ja tööjaotusega, aga ka koostööoskuste ja konfliktidega – coach lähtub alati meeskonna individuaalsest vajadusest. Coach tegeleb ka teiste teemadega, mis meeskonnas üles kerkivad. 

 

on üks viis aidata juhil oma võimekust parimal viisil rakendada ja treenida inimeste juhtimisega seotud oskusi.  Coach on selles protsessis neutraalne spetsialist, kes peegeldab ja abistab juhti tema igapäevatöös ja tegemistes – aidates tal märgata erinevaid mustreid ja vaatenurki. Eriti tunnevad juhi coachingust tuge alustavad juhid, kuid kasu võib sellest olla ka kogenud juhtidele erinevate kinnistunud mõttemustritega tegelemiseks.

Juhi coaching võib hõlmata erinevaid meetodeid ja tegevusi, näiteks individuaalsed nõustamissessioonid, juhi koolitus, meeskonna koolitus ja muud tegevused.

Juhi coaching võib olla eriti kasulik organisatsioonides, kus on vaja tugevat juhtimist ja kus on palju väljakutseid, näiteks kiiresti muutuvates tegevusvaldkondades. Juhi coaching aitab juhil paremini mõista organisatsiooni eesmärke ja strateegiaid ning neid tõhusalt ellu viia.

Juhi coaching võib aidata juhil tõhustada oma juhtimisoskusi, arendada tugevaid meeskondi, suurendada tulemuslikkust, lahendada probleeme ning edendada enesearengut. Kui soovite oma oskusi juhina parandada, võib juhi coaching olla just see, mida vajate.

on tänapäevane viis võimaldada töötajatel parimaid tulemusi saavutada ning aidata neil arendada oma oskusi ja teadmisi. Coachiv juhtimisstiil on tõhus töömeetod, mida saavad kasutada kõik juhid ja juhtivtöötajad.

Praeguses kriisiderohkes maailmas on juhtidele üha rohkem nõudmisi ja nende töö muutub üha keerukamaks. Ühel inimesel on raske hoida kontrolli töötajate kõigi tegevuste üle, hallata kogu asutuses liikuvat infot jne – nii võib juht takerduda pisiasjadesse. Coachingu protsessis saavad juhid õppida ise oma igapäevases töös kasutama coachingu meetodeid ja vahendeid. Selle abil saab juht kujundada oma töötajates teadlikkust ja vastutuse võtmist; toetada oma töötajate arengut ja tõsta tööefektiivsust.

Coachivat juhtumisstiili kasutav juht kasvatab töötajates eneseusku, motivatsiooni ning inimesi toetades ja neisse uskudes on ta ka ise seeläbi parem juht. Vastutustundlik ja motiveeritud töötaja on oma töös tulemuslikum ja naudib seda – tunneb rõõmu oma tööst ja teda ei ähvarda läbipõlemine.

Coachiv juhtimine hõlmab suhete loomist ja loomulikku suhtlemist töötajatega. Juht aitab oma meeskonnaliikmeid eesmärkide määratlemisel ja nende saavutamisel, pöörates tähelepanu nende tugevustele ja võimalustele. Selline juht toetab töötajate enesejuhtimist, aidates neil ise oma tööd planeerida, organiseerida ja ellu viia.

 Meetod põhineb usaldusel, lugupidamisel ja partnerlussuhtel. Juht ei dikteeri oma töötajatele, mida teha, vaid toetab neid nende otsuste tegemisel. Samuti aitab coachiv juhtimine töötajatel arendada oma oskusi ja teadmisi, pakkudes neile vajalikku tagasisidet ning juhendamist.

Coachiv juhtimisstiil on kasulik mitmel erineval viisil. See aitab luua töökeskkonna, kus töötajad tunnevad end hinnatuna ja toetatuna, mis omakorda suurendab nende motivatsiooni ja loovust. Samuti võib see aidata töötajatel oma tugevusi täielikumalt kasutada ja paremini toime tulla väljakutsetega.

Kokkuvõtvalt võib öelda, et coachiv juhtimisstiil on üsna tõhus töömeetod, mida saavad kasutada kõik juhid ja juhtivtöötajad. See aitab luua töökeskkonna, kus töötajad tunnevad end hinnatuna ja toetatuna, mis omakorda suurendab nende motivatsiooni ja loovust. Coachiv juhtimine võib aidata töötajatel oma tugevusi täielikumalt kasutada ja välja arendada.

Coachivaid juhtimismeetodeid saab õppida nii enda isikliku coachi abil kui ka  spetsiaalsetes väljaõpetes.

Coachingust saadav kasu tööalases arengus ja töörõõmu saavutamisel

Individuaalse coachingu kasutamine aitab teil:

 

 1. Arendada oma oskusi ja võimeid
 2. Paremini mõista ennast – kes te olete, mis teile oluline on, kuidas saate oma unistusi ellu viia
 3. Seada eesmärke ja neid saavutada – seada realistlikke eesmärke ning luua plaan, kuidas neid saavutada.
 4. Lahendada probleeme ja takistusi –  leida mõttemustreid jmt, ning teha nendega tööd
 5. Parandada oma suhtlemisoskusi
 6. Juhtida stressi ja emotsioone

Meeskonna coaching aitab teie meeskonnal:

 1. Tõhustada suhtlust, tugevdades seeläbi meeskonnatööd ja -dünaamikat.
 2. Arendada oskusi ja teadmisi, mis võivad aidata neil oma ülesandeid paremini täita ja eesmärke saavutada.
 3. Seada ja saavutada eesmärke – sõnastada realistlik eesmärk, kaardistada võimalused ja vajadused ning luua ühine tegevusplaan 
 4. Lahendada konflikte, mis takistavad meeskonna arengut ja edasiliikumist 
 5. Juhtida muutusi, mis tekivad näiteks uute projektide või meeskonnaliikmete lisandumise korral.

Juhi coaching aitab:

 1. Tõhustada juhtimisoskusi, mis võib aidata paremini mõista organisatsiooni strateegilisi eesmärke ja nende täitmiseks vajalikke meetmeid.
 2. Arendada tugevaid meeskondi –  parandada oma meeskonna toimimist, arvestades meeskonnatööd ja -dünaamikaid ning teha juhina paremaid otsuseid.
 3. Suurendada tulemuslikkust läbi organisatsiooni eesmärkide seadmise ja saavutamise, aja- ja ressursside planeerimise ning  strateegiliste tegevusplaanide arendamise
 4. Lahendada probleeme, mis võivad takistada organisatsiooni edukust ja juhi tulemuslikkust.
 5. Edendada juhi isiklikku ja professionaalset arengut.

Coachingu vastunäidustused

Coachingu kasutamisega tasub olla ettevaatlik olukordades, kus inimesel on kasulik jääda oma elus turvalisse tsooni. Coaching on tegevus muudatuste loomiseks ja soovitud suunas arendamiseks, see eeldab mugavustsoonist väljumist ja tööd iseendaga. Teatud juhtudel, näiteks kui inimene on äsja saanud psühhiaatrilise diagnoosi või elanud üle raske trauma, on inimesele oluline ja kasulik hoida turvalisust enda ümber ning üles ehitada uus elurutiin. Sellises olukorras võib coaching olla vastunäidustatud. 

Kui tekkis konkreetseid küsimusi või soovid midagi täpsustada, võta julgesti ühendust!