Supervisioon 

ja sellest saadav kasu

Supervisioon

supervisioon ja coaching

on süsteemne nõustamisprotsess, kus tähelepanu all on inimese, tema tööalaste ülesannete ning tööandja vastastikune mõju ja koostoime. Supervisiooni juhib väljaõppinud superviisor, kes on läbinud rahvusvahelistele (ANSE) ja rahvuslikele (ESCÜstandarditele vastava väljaõppe ning lähtub ESCÜ eetika juhistest.

Protsess hõlmab üks-ühele kohtumisi või grupisessioone, kus superviisor aitab spetsialistidel oma kogemusi ja mõtteid peegeldada ning oma ametialast ja isiklikku arengut toetada.

Supervisioon on eriti oluline valdkondades, kus töötatakse teiste inimestega ja kus tööga seotud emotsionaalne koormus võib olla kõrge, põhjustades läbipõlemist. See hõlmab näiteks tervishoiutöötajaid, õpetajaid, nõustajaid sotsiaaltöötajaid, päästjaid, politseitöötajaid ja teisi inimestega tegelevaid spetsialiste. Supervisioon on väärtuslik ka teistele professionaalidele, kes soovivad oma oskusi ja teadmisi täiendada ning oma karjääri edendada.

Supervisioonist on spetsialistide kõrval kasu ka juhtidele, eriti alustavatele juhtidele, kes saavad protsessi käigus jõustamist ja tuge, õpivad märkama oma arengukohti ja tegema nendega tööd.

Kokkuvõtteks võib öelda, et supervisioon on väärtuslik protsess, mis aitab inimestel oma tööalast ja isklikku arengut toetada ning paremini mõista, aidates hallata tööga seotud stressi ja emotsionaalset koormust. Näen supervisiooni kui olulist tööhügieeni osa just inimestega töötavatel spetsialistidel. Kui soovite oma oskusi täiendada, oma tööd paremini mõista, saada tuge keerulistel tööalastel hetkedel või vältida läbipõlemist võib just supervisioon olla see, mida vajate.

Individuaalne supervisioon

on oluline osa paljude juhtide ja spetsialistide-praktikute tööst, eriti nende, kes töötavad inimestega. Individuaalne supervisioon pakub võimalust arutada tööalaseid küsimusi ja väljakutseid erapooletu superviisoriga, peegeldada tekkinud mõtteid ja tundeid, mõista läbi avanenud uute vaatenurkade seni takistuseks olnud mustreid ja tõkkeid. See omakorda annab võimaluse nendega tegeleda ja liikuda elus edasi juba teadlikuma ja targemana.

Individuaalne supervisioon võib toimuda üks-ühele kohtumiste või veebi teel. Üks-ühele kohtumised võivad aset leida näiteks superviisori kontoris või kliendi töökohal – sõltub kliendi soovist ja võimalustest. Ühe kohtumise kestuseks on enamasti 1-1,5 tundi. Tavaliselt leiavad kohtumised aset 2 nädala kuni kuu tagant, toimivaks ja tulemuslikuks tööks on vajalikud vähemalt 3-5 kohtumist. Kergendustunnet ja enda jõustatuna tundmist võib kogeda ka juba peale esimest kohtumist. Kogu protsess on konfidentsiaalne, mis annab kliendile turvatunde.

Individuaalse supervisiooni eeliseks on võimalus saada erapooletut ja hinnanguvaba tagasisidet oma töö kohta, arutada keerulisi olukordi ning saada tuge ja juhendamist. See aitab spetsialistidel arendada oma oskusi, tõsta enesekindlust ning parandada töö tulemuslikkust.

Individuaalse supervisiooni peamised eesmärgid on tagada, et praktikud tegutsevad eetiliselt ja professionaalselt, arendavad oma oskusi ning suurendavad oma eneseteadvust. See toimub läbi oma töö mõtestamise, selguse ja lahenduste otsimise ning leidmise. Supervisioon võib hõlmata ka isiklike emotsionaalsete või psühholoogiliste küsimuste arutamist, mis võivad mõjutada tööd kliendiga. Kõige selle tulemusena paraneb töö kvaliteet, taastub inimese töövõime ja suureneb töörõõm – paranevad tingimused vaimse tervise hoidmiseks ja toetamiseks.
Kokkuvõtteks võib öelda, et individuaalne supervisioon on oluline osa paljude erialade praktikute tööst ning see võib aidata neil arendada oma oskusi, suurendada eneseteadlikkust ning teha oma tööd paremini.

on professionaalidele mõeldud supervisiooni liik, mis võimaldab neil arutada oma tööalaseid küsimusi ja väljakutseid koos teiste samas valdkonnas tegutsevate inimestega. See on üsna tõhus viis tööalase toetuse ja juhendamise saamiseks ning eneseteadlikkuse suurendamiseks.

Grupisupervisiooni eesmärk on luua superviisori abil turvaline ja toetav keskkond, kus praktikud saavad arutada keerulisi tööalaseid olukordi ning jagada oma kogemusi ja teadmisi teiste grupi liikmetega. See võimaldab spetsialistidel saada erinevaid vaatenurki, mis aitavad paremini mõista oma klientide vajadusi ja väljakutseid.

Grupisupervisioonid toimuvad tavaliselt iga 2 nädala kuni 1 kuu tagant ja kestus on alates 3 tunnist. Toimiva ja tulemusliku protsessi saavutamiseks on vaja kohtuda vähemalt 5 korda.

Grupisupervisioonil on mitmeid eeliseid individuaalse supervisiooni ees: see võimaldab praktikutel kohtuda teiste samas valdkonnas tegutsevate inimestega, mis võib aidata neil luua võrgustikke ja laiendada oma professionaalseid suhteid.

Grupisupervisioonil on ka oma eripärad: töö ajal on vaja jälgida, et see vastaks parimal moel grupi liikmete erinevatele vajadustele ja väljakutsetele. Mõned grupi liikmed võivad olla vähem avatud ja ei ole valmis jagama oma kogemusi või küsimusi grupiga, mis võib mõjutada grupisupervisiooni tõhusust.

Grupisupervisioon on toimiv viis professionaalidele oma oskuste ja teadmiste arendamiseks. See võimaldab praktikutel saada toetust, juhendamist ja erinevaid vaatenurki samas valdkonnas tegutsevatelt inimestelt.

on mõeldud ühes meeskonnas ühise eesmärgi nimel töötavatele inimestele. Selle eesmärgiks on arendada meeskonna tööd ja suhteid, parandada meeskonnatöö efektiivsust ning tagada, et meeskonnaliikmed töötavad koos harmooniliselt.

Meeskonna supervisioonil tehakse tööd meeskonna tõhususe parandamisega, töötatakse välja meeskonna strateegiaid ja tegevuskavasid, hinnatakse individuaalseid ja meeskonna kui terviku arenguvajadusi, suurendatakse meeskonnaliikmete motivatsiooni ja tõstetakse eneseteadlikkust.

Meeskonnasupervisioon kui grupisupervisiooni üks alaliike toimub samuti nagu grupisupervisioongi iga 2 nädala kuni 1 kuu tagant ja kestab alates 3 tunnist. Ka siin on parima tulemuse saavutamiseks vajalik vähemalt 5 sessiooni pikkune protsess. Lisaks võib meeskonna supervisioon hõlmata ka meeskonna koolitusi ja arendusprogramme.

Meeskonna supervisiooni eelised:
• toimub turvalises ja töövälises keskkonnas, võimaldab töötajatel ennast soovitud ulatuses avada
• aitab leida ja kinnistada ühiseid väärtusi, toob välja arengukohad
• võimaldab meeskonnaliikmetel arendada oma oskusi ja teadmisi ning parandada meeskonna tõhusust
• võimaldab meeskonnaliikmetel arendada suhteid ja suhtlusoskusi
• aitab juhtidel mõista meeskonna tugevusi ja nõrkusi ning arendada paremat juhtimisstiili

Meeskonna supervisioon on oluline meeskonna tõhususe parandamiseks ning meeskonna liikmete arengu ja motivatsiooni suurendamiseks. See aitab meeskonnal leida ühised väärtused, teha koostööd ja tunda sellest rõõmu, arendada oma oskusi ja suhteid ning saavutada ühiseid eesmärke.

on mõeldud erinevates asutustes, kuid ühise eesmärgi nimel töötavatele spetsialistidele. Selle eesmärk on arendada võrgustikku ja parandada omavahelisi suhteid, muuta eri asutuste spetsialistide koostöö tõhusamaks ning tagada, et nad suudavad oma klientidele parimaid lahendusi pakkuda.

Superviisori eesmärk võrgustiku supervisioonil on luua usalduslik ja turvaline keskkond, kus spetsialistid ja töötajad saavad avatult rääkida oma töö väljakutsetest ja probleemidest, jagada kogemusi ja õppida üksteiselt. See võib aidata neil leida uusi lahendusi ja arendada oma oskusi ja teadmisi.

Võrgustik töötab tihti konkreetsete keeruliste kliendijuhtumite lahendamisega. Sageli on osapooltel, kes töötavad erinevates asutustes erinevatele reeglitele tuginedes, raske leida ühist keelt. Ka võivad erinevate spetsialistide eesmärgid juhtumi lahendamisel olla erinevad, mistõttu on keeruline jõuda ühisele seisukohale ja klient võib asutuste vahel nö “kaotsi minna”. Siin on abiks võrgustiku supervisoon, mis aitab üles leida ühise eesmärgi, sõlmida kokkulepped selle saavutamiseks, paika panna esimesed sammud soovituni jõudmiseks.

Võrgustike töölauale jõuavad tihti just kõige raskemad ja keerulisemad kliendijuhtumid. Seega on võrgustikus osalevatel spetsialistidel tihti vaja ka motivatsiooni tõstmist, jõustamist, oma töö mõtestamist, läbipõlemise ennetamisega tegelemist.

Iga võrgustik on täpselt nii tugev ja töövõimeline kui on tema kõige nõrgem liige. Just seetõttu on vaja superviisori kõrvalpilku, et hoida võrgustikuliikmete tähelepanu professionaalsel käitumisel, toetada häid omavahelisi suhteid ja aidata neil mõista, kuidas nende töö mõjutab klientide heaolu. See omakorda aitab neil oma tööd paremini planeerida ja kohandada, et tagada klientidele parima kvaliteediga teenus.

Võrgustiku supervisioon on oluline tööriist inimestega töötavate spetsialistide suhete arendamiseks ning teenuste kvaliteedi ja tõhususe parandamiseks. See võimaldab neil paremini mõista oma klientide vajadusi, lahendada väljakutseid ning arendada paremat koostööd. Samuti võimaldab see neil jagada kogemusi ja õppida üksteiselt, mis rikastab ja arendab ning toetab töörõõmu taastumist.

Supervisioonist saadav kasu tööstressi ja läbipõlemise ennetajana

Supervisioon on kasulik mitmel erineval viisil:

 • aitab oma tööd paremini mõista, tegevusi mõtestada ja oma oskusi täiendada, luues eeldused erialaseks ja isiklikuks arenguks
 • aitab paremini mõista ja hallata tööga seotud stressi ja emotsionaalset koormust, luues võimaluse vältida läbipõlemist ja hoida vaimset tervist
 • pakub tuge keerulistes kliendisuhetes, aitab paremini toime tulla raskete kliendijuhtumitega, annab erapooletu kõrvalpilgu
 • toetab professionaalse identiteedi kujunemist ja arengut
 • aitab parandada kolleegide omavahelist suhtlust, luua elutervema töökultuuri ja seda hoida
 • toetab elukestvat õpet
 • toetab ühtse meeskonnavaimu kujunemist ja arengut

Grupisupervisioon aitab lisaks

 • töötada keeruliste kliendijuhtumitega
 • lahendada keerulisi olukordi
 • tõhustada töökorraldust ja meeskonna toimimist
 • vaadata läbi ja kaardistada meeskonna rollid, ülesanded, ootused ja võimalused
 • tegeleda muude meeskonna poolt toodud teemadega, näiteks emotsioonide ventileerimine, areng jne

Tänapäeval ei ole supervisioon ja coaching enam üksteisest nii väga erinevad. Superviisorid kasutavad oma töös tihti coachingu elemente ja vastupidi – ikka kliendi vajadusi ja kasu silmas pidades. Olulisem on kvalifikatsioon ja taust, selleks tasub alati teadvustada endale oma probleemi või vajaduse olemust ja heita pilk ühingu kodulehele